ŞANLIURFA İLİ KÜLTÜR EGİTİM SANATVE ARAŞTIRMA VAKFI (ŞURKAV) VAKIF SENEDİ

VAKIF SENEDİ

ŞANLIURFA İLİ KÜLTÜR EGİTİM SANATVE ARAŞTIRMA VAKFI
(ŞURKAV)
VAKIF SENEDİ
BÖLÜM: 1
GENEL HÜKÜMLER
KURULUŞ

Madde: 1- Bu Vakıf senedinin altında isim, unvan ve adresleriyle, imzaları bulunan gerçek ve tüzel kişiler tarafından "ŞANLIURFA İLİ KÜLTÜR EĞİTİM SANAT VE ARAŞTIRMA VAKFI" kurulmuştur.
Vakfın kısaltılmış adı "ŞURKAV" olup, bu ad bundan böyle tüzükte ve muhataplara karşı kullanılabilecektir.
VAKFIN MERKEZİ
Madde: 2- Vakıf merkezi Şanlıurfa İlindedir. Adresi; Şanlıurfa Valiliğidir. Vakıf Yönetim Kurulu Şanlıurfa'nın ilçelerinde, büyük şehirlerde ve yurt dışında yetkili makamın izniyle şubeler açabilir. Vakıf merkezinin değişmesi vakıf senedinin değişmesini gerektirmez.
EHLİYET
Madde: 3- Mahkemenin tescil kararıyla tüzel kişilik kazanan vakıf, medeni haklardan istifade ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olur. Bu sıfatla amacının gerektiğini her türlü hukuki muameleyi yapmaya, sözleşme akt etmeye, her çeşit hakkı istisabe, borçlanmaya, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde bütün aynı hakları kurmaya, ve bunları tasarruf etmeye ehildir.
VAKFIN AMACI
(Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.09.1999 tarih, 1998/1599 Esas nolu ve Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.03.2010 tarih, 2008/114 Esas nolu kararlarıyla değişik
Madde: 4- ŞURKAV: Tarihi, kültür, tabiat, turizm ve sanat eserlerimizi korumak, kültür ve sanat, edebiyat ve folklor değerlerimizi bulup ortaya çıkarmak, değerlendirmek, tanıtımını sağlamak, eğitim ve sağlık konularında çalışmalar yapmak, ekonomik, kültürel ve sosyal potansiyelleri değerlendirerek, yurt kalkınması için önder nitelikteki yatırımları yapmak, bu konularda araştırma, geliştirme faaliyetlerinde bulunmak amacını taşıyacaktır.
Vakfın bu amaç doğrultusunda,

 1. Tesis veya şirket kurmak, işletmek, kurulu tesis ve şirketlere iştirak etmek,
 2. Yurt çapında kültür merkezleri oluşturmaya çalışmak, mevcut olanlara amaca uygun maddi ve manevi katkılarda bulunmak,
 3. Yurdumuzun folklorik değerlerini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için halk oyunları, halk müziği, halk edebiyatı, el sanatları, yöresel meslekler ve benzeri konularda yetiştirici kurslar açmak, devamını sağlamaya çalışmak, topluluklar, kulüpler, korolar kurmak ve gösteriler icra ettirmek, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin ihyası ve devamı için gerekli zemini hazırlamak, maddi ve manevi destek sağlamak,
 4. Amaç doğrultusunda konferans, sempozyum, panel, tartışma, sohbet, kongre, seminer, sergi, spor karşılaşmaları, anma günleri ve benzeri faaliyetlere iştirak etmek, maddi ve manevi katkılarda bulunmak,
 5. Tarihi ve kültürel değerlerimizi ve eserlerimizi bulup ortaya çıkarmak, korunmasını ve tanıtımını sağlamak, bunun için gerekli kazı, restorasyon, çevre düzenlemesi yapmak, yaptırmak, devam etmekte olanlara maddi ve manevi katkılarda bulunmak, bu amaçla projeler hazırlamak, hazırlatmak, proje yarışmaları düzenlemek, uygulaması için çaba sarfetmek,
 6. Kültür ve sanat değerlerimizle ve eğitim ile ilgili konularda faaliyet gösteren başta Kültür Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak, bunların faaliyetlerinde maddi ve manevi destek sağlamak,
 7. Tarihi, folklorik, turistik, sanatsal ve sosyal değerlerinin topyekün yaşatılması ve tanıtılması için gerekli araştırma, derleme, inceleme, eğitim ve benzeri çalışmaları yapmak, bu alanda çalışma yapan özel ve resmi kurum ve kuruluşlar ile kişilerin faaliyetlerine maddi ve manevi katkıda bulunmak,
 8. Vakfımızın amacına uygun hazırladığı rapor, araştırma, inceleme ve benzeri çalışmaları kitap, dergi, broşür, gazete ve benzeri gibi süreli ve süresiz yayınlar halinde neşretmek, dağıtımını yapmak vakıf dışında yayınlanmış bu tür eserlerin basımını ve dağıtımını yapmak,
 9. Kültür ve sanat değerlerimize katkıda bulunacak olan yerli ve yabancı yayınları temin etmek, bununla ilgili telif ve tercümeler yapmak, yaptırmak,
 10. Vakıfla ilgili bütün çalışmalara ait bilgi ve belgelerin arşivini oluşturmak,
 11. Vakfın faaliyet konularında enstitüler ve müzeler kurmak,
 12. Vakfın gayesinin tahakkuku için gerekli bina, tesis, araç, gereç ve benzeri ve de hertürlü donanım malzemesi almak, kiralamak, bağış kabul etmek ve gerekli hertürlü yatırımı yapmak,

Konularında faaliyet göstererek amacı gerçekleştirmektir.
KURULUŞ SERMAYESİ
Madde: 5- Vakfın kuruluş sermayesi 100.000.000 (Yüzmilyon). TL.sı olup ödenmiş sermayesi 28.550.000 TL’sıdır.
Vakıf buna ek olarak her türlü menkul ve gayrimenkulu bağış, vasiyet, satın alma ve diğer hukuki yollarla kısmen veya tamamen temlik edebilir, kiralayabilir.

BÖLÜM II
VAKFIN ORGANLARI
(Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.03.2010 tarih, 2008/114 Esas nolu kararlarıyla değişik.)
Madde: 6- Vakfın organları şunlardır.
a- Mütevelli Heyeti 
b- Yönetim Kurulu 
c- Denetleme Kurulu 


MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ
(Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.03.1992 tarih, 1992/221 Esas nolu kararlarıyla değişik)
Madde: 7- Mütevelli Heyetini oluşturanlar şunlardır.

 1. İl Özel İdaresini temsilen Şanlıurfa Valisi Tevfik Ziyaeddin AKBULUT
 2. İl Milli Eğitim Müdürünü temsilen Mehmet Sait AKGÜN
 3. İl Kültür Müdürünü temsilen Öner DİLEK
 4. İl Turizm  Müdürünü temsilen Kadri ÇETİNER
 5. Şanlıurfa Belediye Başkanlığını temsilen Hüseyin KILIÇ
 6. Kültür işlerine bakan Vali Yardımcısını temsilen Hasan DURUER
 7. Hikmet Kenan YOZGATLI
 8. İbrahim Halil ÇELİK
 9. Mehmet HASTÜRK
 10. Ömer ÇETİNER
 11. İsmail DEMİRKOL
 12. Ahmet Naci İPEK
 13. Müslüm Cengizhan AKALIN
 14. Mehmet Adil SARAÇ
 15. Ahmet NARİNOĞLU
 16. Abdüssemet ATABAY
 17. Abdurrahman Müfit YETKİN
 18. Abdussemih POLAT
 19. A. Cihat KÜRKÇÜOĞLU
 20. Mehmet OYMAK
 21. Abuzer AKBIYIK
 22. Osman GÜZELGÖZ
 23. Alaaddin ÇATALTAŞ
 24. Müslüm SÜZER
 25. Mehmet ERDEM
 26. Mehmet Nihat KÜRKÇÜOĞLU
 27. M.Zeki ERDEM
 28. Kemal KAPAKLI
 29. H.İmam Bakır CANBAZLAR
 30. Celal ÖZDİKER
 31. Abdullah BALAK (Vefat Etti)
 32. Halil BİNER (Vefat Etti)
 33. Bekir KÖMÜRCÜOĞLU (Vefat Etti)
 34. Ömer EVİN (Vefat Etti)
 35. M. Şükrü YEŞİLNACAR (Vefat Etti)
 1. Vakfın Kuruluşundan sonra vakfın mal varlığına her yıl Mütevelli Heyetince belirlenecek miktarda taşınır veya taşınmaz mal ve para bağışlayarak katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin talep etmeleri ve Yönetim Kurulunun uygun mütalaası ile üyelikleri Mütevelli Heyetince kabul edilenler.
 2. Ayrıca ilin kültür, sanat, edebiyat ve eğitim konularında hizmetleri ile tanınan ve katkıları olan gerçek kişilere, vakfa olağanüstü hizmetlerinden dolayı Yönetim Kurulunca şeref üyeliği verilenlerden talepleri üzerine Mütevelli Heyetinde kabul edilenler.         
  Gerçek kişiler meşru mazeretlerini tevsik etmek suretiyle Mütevelli heyet çalışmalarından imtina edebilirler.
 3. Kurumlarını temsilen Vakıf senedinde kurucu olarak katılanların görevlerinden ayrıldıklarında Mütevelli heyet üyelikleri devam eder.

 

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREVLERİ
(Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.03.1992 tarih, 1992/221 Esas nolu kararlarıyla değişik.)
Madde: 8- Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır;
1-  Vakıf amacını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, bu çabaları programa alıp yürütülmesini, düzenlemek, denetlemek,
2-  Yönetim Kurulunun seçimle gelecek olan asil ve yedek üyelerini açık ve gizli oyla seçmek, aklamak
3-  Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini açık veya gizli oyla seçmek,
4-  Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço ve gelir ve giderlerini incelemek, ibrası hakkında karar vermek,
5-  Denetim Kurulunun raporlarını incelemek, ve ibra etmek,
6-  Vakıf senedinde değişiklik yapmaya karar vermek,
7-  Yönetim Kurulunca sunulan diğer işleri görüşüp karara bağlamak,
8-  Vakfın feshi veya tasfiyesine karar vermek.

MÜTEVELLİ  HEYET TOPLANTILARI:
(Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.03.1992 tarih, 1992/221 Esas nolu ve Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.03.2010 tarih, 2008/114 Esas nolu kararlarıyla değişik)
Madde: 9- Mütevelli Heyet her yılın Mart ve Kasım aylarında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
Bu olağan toplantısı dışında,

 1. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda,
 2. Mütevelli Heyetini oluşturan üyelerin 1/3' ünün imzalı talebinde,
 3. Denetim Kurulunun yazılı başvurusu üzerine, Mütevelli Heyet olağanüstü olarak toplanır, 2. ve 3.Maddeler gereğince başvuruları izleyen bir ay içerisinde Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Olağanüstü toplantı tarihi üç gün öncesinden Mütevelli Heyet üyelerine duyurulur.


Olağan toplantı gündemi, tarihi, toplantı gününden en az 15 gün öncesinden üyelere duyurulur. Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanmaz ise bir hafta sonra bu çoğunluk aranmaksızın toplanır. Mütevelli Heyette kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Mütevelli Heyette her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâleten temsil caiz değildir. Mütevelli Heyet tespit edilen gün, saat ve yerde toplanarak genel Kurulu teşkil ederler. Toplantıdan önce üyeler, hazırlanan hazirun listesindeki adlarının hizasını imza ederler. Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir kâtip açık oyla seçilerek divan teşekkül ettirilir. Toplantı tutanakları ve hazirun listesi bu başkanlık divanınca imzalanır.
Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, vakfın feshi ve tasfiyesi gibi kararların alınabilmesi için, Mütevelli Heyetin ilk toplantıda en az 2/3, ikinci toplantıda ½ üyesinin hazır bulunması ve toplantıya katılanlarında en az 2/3' ünün onayı gerekir.

YÖNETİM KURULU
Madde: 10- Vakfı temsil etmeye yetkili Yönetim Kurulu (7) asil, (5) yedek üyeden oluşur. Şanlıurfa Valisi ve kültür konularına bakan Vali Yardımcısı Yönetim Kurulunun daimi üyesidirler. Diğer (5) asil ve (5) yedek üye Mütevelli Heyet tarafından gizli veya açık oyla seçilir. Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulunun daimi başkanıdır. Bu sıfatla aynı zamanda Vakıf başkanıdır.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından (1) ikinci başkan ve (1) sayman üyeyi seçer.
Yönetim Kurulu toplantılarını başkan yönetir, başkanın bulunmadığı toplantıları ikinci başkan yönetir.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Arka arkaya özürsüz olarak üç ve yılda altı defa toplantıya iştirak etmeyen üyelerin görevleri sona erer. Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde sırasıyla yedek üyeler davet olunur. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve yarıdan bir fazla üyenin toplantıya katılmasıyla toplanır, ayrıca başkan gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantılarda gündemi başkan tespit eder, gündemde olmayan hususlar Yönetim Kurulu üyelerince gündeme aldırılabilir, kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olmasında başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Karar noterlikçe onaylı karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılmalarından dolayı herhangi bir ücret almazlar.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
(Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.03.1992 tarih, 1992/221 Esas nolu kararlarıyla değişik.)
Madde: 11- Yönetim kurulu vakfın her bakımdan yöneticisi ve temsilcisidir. Mevzuattan doğan, vakfı senedinde gösterilen ve mütevelli heyetçe kendisine verilen hertürlü görevleri ve faaliyetleri yürütür, bunun için gerekli kararları alır ve yürütür.
Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır;

 1. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli ve yararlı gördüğü her türlü çalışmaları yapmak.
 2. Vakfın gelirini arttırıcı tedbirler almak.
 3. Vakfın gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve yürütmek, ilgililere harcama yetkisi vermek,
 4. Vakfın kadrolarını tespit etmek ve personelini atamak, görev yerini değiştirmek ve görevine son vermek, ücretini tespit etmek, özlük dosyasını hazırlamak,
 5. Geçici görevle başka yerlere gönderdiği yönetim kurulu üyelerine ve diğer görevlilere verilecek yolluk ve harcırahı tespit etmek.
 6. Vakıf için gerekli demirbaş, makine ve teczihazlar gibi menkul malların alımına karar vermek.
 7. Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni alınarak taşınmaz mal alınması, satılması, ipotek edilmesi borç sözleşmesi ile mal alınması hakkında karar vermek.
 8. Taşınmaz kiralamak veya kiraya vermek, Tesislerin işletme biçimini tespit etmek veya değiştirmeye karar vermek.
 9. Vakfın amacını bozmamak kaydı ile vakfın taşınmazları üzerinde ayni haklara ilişkin tasarruflarda bulunmak.
 10. Vakfa yapılacak menkul ve gayrimenkul gibi her türlü hibe ve teberrular hakkında karar vermek.
 11. Vakfın yıllık bilanço ve gelir-gider tablosunu yapmak, yönetim kurulu çalışmalarına açıklayan rapor tanzim etmek.
 12. Vakıf hesap ve defterlerinin mevzuata uygun bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 13. Vakfı; yargı organları, idari makamlar, gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar karşısında temsil etmek, yukarıda belirtilen işlemleri yerine getirmek, hertürlü muameleleri yapmak amacıyla yetki vermek, vekil atamak.

ŞUBELER
(Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.03.1992 tarih, 1992/221 Esas nolu kararlarıyla değişik.)
Madde: 12- İkinci madde gereğince yetkili makamın izni ile her ilçe merkezinde ve ihtiyaç duyulunca diğer şehirlerde ve yurt dışında şubeler açılır. Açılan bu şubelerde bir (1) başkan dört (4) üyeden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. İlçelerde Kaymakam ve belediye başkanı şube yönetim kurulunun tabii üyeleridir. Diğer üyeler şube faaliyet alanı içerisinde ikamet eden vatandaşlar arasından ŞURKAV Yönetim Kurulu'nca seçilir.
ŞURKAV Şube Başkanlığı görevini ilçelerde kaymakamlar yürütür. Diğer şubelerdeki ve yurt dışındaki şubelerin yönetim kurulunun başkan ve üyeleri ŞURKAV Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
Vakıf senedinde yazılı amaçlar dışında faaliyet gösteren, son iki yılın çalışma programını gerçekleştirmede ve vakıf gelirlerini arttırmada acze düşen şube yönetim kurulunu görevden almak ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyeleri belirlemek, bu gibi durumlarda gerekirse şubeyi kapatmak ŞURKAV Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.
Madde: 13- Şube yönetim kurullarının görevleri şunlardır.

 1. Vakfa yapılan bağışları toplamak, gelirleri artırmak, çalışmaları yapmak,
 2. Şubenin bütçesini, çalışma programını ve yapacağı işleri gelirlerine göre tespit ederek vakıf yönetim kuruluna sunmak,
 3. Vakfın ve şubenin çalışma alanında yapacağı harcamaların amacına ulaşmasını sağlamak, izlemek, denetlemek, ve sonucunu vakıf yönetim kuruluna bildirmek,
 4. Vakfın güçlenmesi ve programın uygulanması için her türlü tedbirleri almak.

Madde: 14- İlçedeki şube gelirini o ilçedeki vakıf amacına uygun hizmetlerde sarfetmeye ŞURKAV Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine ilçe şube yönetim kurulu yetkili kılınabilir. İlçe şube yönetim kurulunun programı çalışma alanı usul ve ilkeleri ile görev ve yetkileri ŞURKAV yönetim kurulunca belirlenir.
DENETLEME KURULU
Madde: 15- Denetleme kurulu, yönetim kurulu çalışmaları ve hesapları hakkında vakıf mütevelli heyetine bilgi vermek için kurulmuş bir organdır. Denetleme kurulu; mütevelli heyetin kendi üyeleri arasından veya hariçten seçeceği iki asil ve iki yedek üyeden oluşur. Kurulun görev süresi iki yıldır.
DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ
Madde:16- Denetleme kurulu, vakfın yönetim ve işletme ile ilgili bütün evrak, defter ve vesikalarını, yönetim kurulu kararlarına, vakıf senedi ve vakıf amacına uygunluğunu inceler ve denetler, hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenecek rapor en geç 15 Ocak tarihine kadar mütevelli heyetine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Ayrıca, denetçiler her üç ayda bir vakfın gelir ve giderleri ile evraklarını ve kayıtlarını inceleyerek, sonucu ve tavsiyelerini bir raporla yönetim kuruluna bildirirler. Denetleme kurulu üyelerine verilecek ücret mütevelli heyetince belirlenir.
VAKIF GENEL SEKRETERLİĞİ
(Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.03.2010 tarih, 2008/114 Esas nolu kararlarıyla değişik.)
Madde: 17- Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yapmak üzere bir " Vakıf Genel Sekreteri" atar. Vakıf Genel Sekreterliği, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı statüye göre Kurulur ve çalışır.
Genel Sekreter, Vakıf personelinin amiri ve Yönetim Kurulu kararlarının yürütücüsüdür. Vakfın bütün teşkilatı, Kuruluşları ve personeli Genel Sekreterin Yönetimi altında olup, ona karşı sorumludur. Bu görevlerin yürütülmesi yetkilerin kullanılmasında Genel Sekreter, Vakıf Başkanı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Her çeşit personelin işe alınması, işten çıkarılması ve cezalandırılması Genel Sekreterin teklifi ile Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Vakıf Genel Sekreterine ödenecek Ücret, vakfın mali imkânları gözetilerek Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.
VAKFIN GELİRLERİ
Madde: 18- Vakfın gelirleri şunlardır;

 1. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak her türlü bağışlar.
 2. Taşınır ve taşınmaz mal devirleri.
 3. Vakıf tarafından vakıf gelirlerini arttırmak amacı ile kurulmuş ve kurulacak olan işletmelerin gelirleri.
 4. Geziler, konferanslar, temsiller, seminer ve toplantılar gibi çeşitli çalışmaların gelirleri.

(Şanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30.03.1992 tarih, 1992/221 Esas nolu kararlarıyla değişik.)
Madde: 19- Vakıf yönetimi; yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerinin %5'ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara, %15'ini vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara, kalan %80'ini ise vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

İMZA YETKİSİ
Madde: 20- Vakfın temsilinde ve vakfı ilzam eden konularda imza kullanılır. Bu imzaların biri mutlaka vakıf başkanının veya ikinci başkanın olur. İkinci imza sahibi yönetim kurulu tarafından belirlenir.
Yönetim kurulu imza yetkileri konusunda ayrıca düzenleme yapmaya her zaman yetkilidir.
HESAP İŞLERİ
Madde: 21- Vakfın hesap işlerinde takvim yılı esas alınır.
VAKFIN YÖNETMELİKLERİ
(Şanlıurfa 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.03.2010 tarih, 2008/114 Esas nolu kararlarıyla değişik.)
Madde: 22-

 1. Vakıf yönetim kurulu tarafından bu vakıf senedinde açıklanan ilkelere ve temel kurallara göre hazırlanacak yönetmelikler mütevelli heyeti tarafından kabul edilmesi halinde yürürlüğe konur. Yönetmeliğin görüşülüp onaylanması madde madde yapılır. Gerekli durumlarda tüzük kabule ilişkin esaslara göre değiştirilebilir.
 2. Vakıf mütevelli heyeti üyeleri, şubelerin üyeleri ve vakıf personeli ile bunların eşleri ve dördüncü dereceye kadar kan ve üçüncü dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, ortağı olduğu şirketler doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde vakfın yapacağı alım-satım-kiralama ve ihalelere katılamazlar.

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
Madde: 23- Medeni Kanunun 81/A maddesindeki şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde vakıf sona erer. Bu takdirde vakfın mal varlığı Şanlıurfa İl Özel İdare'sine devredilir.