MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

 • Mütevelli Heyetini oluşturanlar şunlardır.

A. Vakfın Kuruluşundan sonra vakfın mal varlığına her yıl Mütevelli Heyetince belirlenecek miktarda taşınır veya taşınmaz mal ve para bağışlayarak katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin talep etmeleri ve Yönetim Kurulunun uygun mütalaası ile üyelikleri Mütevelli Heyetince kabul edilenler.


B. Ayrıca ilin kültür, sanat, edebiyat ve eğitim konularında hizmetleri ile tanınan ve katkıları olan gerçek kişilere, vakfa olağanüstü hizmetlerinden dolayı Yönetim Kurulunca şeref üyeliği verilenlerden talepleri üzerine Mütevelli Heyetinde kabul edilenler.
Gerçek kişiler meşru mazeretlerini tevsik etmek suretiyle Mütevelli heyet çalışmalarından imtina edebilirler.

C. Kurumlarını temsilen Vakıf senedinde kurucu olarak katılanların görevlerinden ayrıldıklarında Mütevelli heyet üyelikleri devam eder.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREVLERİ
Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır;
 1. Vakıf amacını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, bu çabaları programa alıp yürütülmesini, düzenlemek, denetlemek,
 2. Yönetim Kurulunun seçimle gelecek olan asil ve yedek üyelerini açık ve gizli oyla seçmek, aklamak
 3. Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini açık veya gizli oyla seçmek,
 4. Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço ve gelir ve giderlerini incelemek, ibrası hakkında karar vermek,
 5. Denetim Kurulunun raporlarını incelemek, ve ibra etmek,
 6. Vakıf senedinde değişiklik yapmaya karar vermek,
 7. Yönetim Kurulunca sunulan diğer işleri görüşüp karara bağlamak,
 8. Vakfın feshi veya tasfiyesine karar vermek.


MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARI:
Mütevelli Heyet her yılın Mart ve Kasım aylarında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
Bu olağan toplantısı dışında,

 1. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda,
 2. Mütevelli Heyetini oluşturan üyelerin 1/3' ünün imzalı talebinde,
 3. Denetim Kurulunun yazılı başvurusu üzerine, Mütevelli Heyet olağanüstü olarak toplanır, 2. ve 3.Maddeler gereğince başvuruları izleyen bir ay içerisinde Yönetim Kurulu, Mütevelli

Heyeti toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Olağanüstü toplantı tarihi üç gün öncesinden Mütevelli Heyet üyelerine duyurulur.

Olağan toplantı gündemi, tarihi, toplantı gününden en az 15 gün öncesinden üyelere duyurulur. Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanmaz ise bir hafta sonra bu çoğunluk aranmaksızın toplanır. Mütevelli Heyette kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Mütevelli Heyette her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâleten temsil caiz değildir. Mütevelli Heyet tespit edilen gün, saat ve yerde toplanarak genel Kurulu teşkil ederler. Toplantıdan önce üyeler, hazırlanan hazirun listesindeki adlarının hizasını imza ederler. Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir kâtip açık oyla seçilerek divan teşekkül ettirilir. Toplantı tutanakları ve hazirun listesi bu başkanlık divanınca imzalanır.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, vakfın feshi ve tasfiyesi gibi kararların alınabilmesi için, Mütevelli Heyetin ilk toplantıda en az 2/3, ikinci toplantıda ½ üyesinin hazır bulunması ve toplantıya katılanlarında en az 2/3' ünün onayı gerekir.