MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

 • Mütevelli Heyetini oluşturanlar şunlardır.

   1. Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı
   2. İl Kültür ve Turizm’den sorumlu olan Vali Yardımcısı,
   3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
   4. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
   5. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
   6. Tevfik Ziyaeddin AKBULUT
   7. Hikmet Kenan YOZGATLI
   8. İbrahim Halil ÇELİK
   9. Mehmet HASTÜRK
   10. Ömer ÇETİNER
   11. İsmail DEMİRKOL
   12. Ahmet Naci İPEK
   13. Müslüm Cengizhan AKALIN
   14. Mehmet Adil SARAÇ
   15. Ahmet NARİNOĞLU
   16. Abdulsamet ATABAY
   17. Abdurrahman Müfit YETKİN
   18. Abdulsemih POLAT
   19. A. Cihat KÜRKÇÜOĞLU
   20. Mehmet OYMAK
   21. Abuzer AKBIYIK
   22. Osman GÜZELGÖZ
   23. Alaaddin ÇATALTAŞ
   24. Müslüm SÜZER
   25. Mehmet ERDEM
   26. Mehmet Nihat KÜRKÇÜOĞLU
   27. M. Zeki ERDEM
   28. Kemal KAPAKLI
   29. İ. Bakır CANBAZLAR
   30. Celal ÖZDİKER
   31. Öner DİLEK
   32. Kadri ÇETİNER
   33. Mehmet Sait AKGÜN
   34. S. Sabri KÜRKÇÜOĞLU
   35. Halil ÇUHADAROĞLU
   36. M.Uğur BEYAZGÜL
   37. M. Şevket KÜÇÜK
   38. Halil BAĞIBAN
   39. Fethi ŞİMŞEK
   40. Cüneyt ALTIPARMAK
   41. Hüseyin DOĞAN
   42. Bilal TEKATLI
   43. İ. Halil KAYA
   44. Selami YILDIZ
   45. Hüseyin BAYKUŞ
   46. Abdülkadir AÇAR
   47. Mahmut KIRIKÇI
   48. Mercan ÖZKAN
   49. Cebrail ELMAS
   50. Burhan AKAR
   51. Abdullah EKİNCİ
   52. Mahmut KARAKAŞ
   53. Hasan Fehmi HAYIRLI
   54. Bakır KARADAĞLI
   55. İbrahim TEZÖLMEZ
   56. Selahattin Eyyubi GÜLER
   57. Osman DEVECİOĞLU
   58. Mehmet KURTOĞLU
   59. A. Cevahir YAZMACI
   60. Ebru OKUTAN AKALIN
   61. Yakup ÇELİK
   62. Ahmet ERGÜVEN

A. Vakfın Kuruluşundan sonra vakfın mal varlığına her yıl Mütevelli Heyetince belirlenecek miktarda taşınır veya taşınmaz mal ve para bağışlayarak katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin talep etmeleri ve Yönetim Kurulunun uygun mütalaası ile üyelikleri Mütevelli Heyetince kabul edilenler.


B. Ayrıca ilin kültür, sanat, edebiyat ve eğitim konularında hizmetleri ile tanınan ve katkıları olan gerçek kişilere, vakfa olağanüstü hizmetlerinden dolayı Yönetim Kurulunca şeref üyeliği verilenlerden talepleri üzerine Mütevelli Heyetinde kabul edilenler.
Gerçek kişiler meşru mazeretlerini tevsik etmek suretiyle Mütevelli heyet çalışmalarından imtina edebilirler.

C. Kurumlarını temsilen Vakıf senedinde kurucu olarak katılanların görevlerinden ayrıldıklarında Mütevelli heyet üyelikleri devam eder.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREVLERİ
Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır;
 1. Vakıf amacını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, bu çabaları programa alıp yürütülmesini, düzenlemek, denetlemek,
 2. Yönetim Kurulunun seçimle gelecek olan asil ve yedek üyelerini açık ve gizli oyla seçmek, aklamak
 3. Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini açık veya gizli oyla seçmek,
 4. Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço ve gelir ve giderlerini incelemek, ibrası hakkında karar vermek,
 5. Denetim Kurulunun raporlarını incelemek, ve ibra etmek,
 6. Vakıf senedinde değişiklik yapmaya karar vermek,
 7. Yönetim Kurulunca sunulan diğer işleri görüşüp karara bağlamak,
 8. Vakfın feshi veya tasfiyesine karar vermek.


MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARI:
Mütevelli Heyet her yılın Mart ve Kasım aylarında Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
Bu olağan toplantısı dışında,

 1. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda,
 2. Mütevelli Heyetini oluşturan üyelerin 1/3' ünün imzalı talebinde,
 3. Denetim Kurulunun yazılı başvurusu üzerine, Mütevelli Heyet olağanüstü olarak toplanır, 2. ve 3.Maddeler gereğince başvuruları izleyen bir ay içerisinde Yönetim Kurulu, Mütevelli

Heyeti toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Olağanüstü toplantı tarihi üç gün öncesinden Mütevelli Heyet üyelerine duyurulur.

Olağan toplantı gündemi, tarihi, toplantı gününden en az 15 gün öncesinden üyelere duyurulur. Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanmaz ise bir hafta sonra bu çoğunluk aranmaksızın toplanır. Mütevelli Heyette kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Mütevelli Heyette her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekâleten temsil caiz değildir. Mütevelli Heyet tespit edilen gün, saat ve yerde toplanarak genel Kurulu teşkil ederler. Toplantıdan önce üyeler, hazırlanan hazirun listesindeki adlarının hizasını imza ederler. Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir kâtip açık oyla seçilerek divan teşekkül ettirilir. Toplantı tutanakları ve hazirun listesi bu başkanlık divanınca imzalanır.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, vakfın feshi ve tasfiyesi gibi kararların alınabilmesi için, Mütevelli Heyetin ilk toplantıda en az 2/3, ikinci toplantıda ½ üyesinin hazır bulunması ve toplantıya katılanlarında en az 2/3' ünün onayı gerekir.